บริจาคเงิน
1. ช่องทางการโอนเงิน
ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : สำนักสีลม
บัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่ : 001-2-77943-7
ชื่อบัญชี : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สาขาสภากาชาดไทย
บัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่ : 045-2-88000-6
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย (เพื่อการรับเงินบริจาคต่าง ๆ)
ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : สาขาสุรวงศ์
บัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่ : 023-1-25888-7
ชื่อบัญชี : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
2. แจ้งการโอนเงิน
ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ (ระบุคำนำหน้า) นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มายัง ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยมีช่องทางดังนี้
โทรสาร
หมายเลข 0 2254 7357
ส่งไปรษณีย์
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป