บริจาคด้วยตนเอง

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย

อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เวลา 08.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
ชั้นล่าง ถนนอังรีดูนังต์
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เวลา 08.30-16.30 น.
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
บริจาคผ่านเครือข่ายฯ

สำนักเหล่ากาชาดจังหวัด

หรือ สำนักงานกิ่งกาชาด ทุกจังหวัด

เครือข่ายศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ

โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ที่ว่าการอำเภอ

สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

สถานที่ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะเคลื่อนที่