l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์
 
  ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
  อวัยวะและเนื้อเยื่อที่บริจาคได้
  เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ
  วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
  ถามมา-ตอบไป
  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
   
 

เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ

การจัดสรรอวัยวะเป็นงานที่ยากลำบากอย่างหนึ่งในกระบวนการบริจาคอวัยวะ  ด้วยอวัยวะบริจาคเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่มีอยู่จำกัด ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการจัดสรรอวัยวะ จึงต้องดำเนินการให้สามารถนำอวัยวะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง เป็นไปตามนโยบายของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ คือ จัดสรรอวัยวะอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่มีการซื้อขาย หลักสำคัญในการจัดสรรอวัยวะ คือ

 1. จัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นก่อน คือผู้ป่วยที่มีการหนักมาก อาจเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ ผู้รอรับการปลูกถ่ายหัวใจ ปอด หัวใจพร้อมปอด และผู้รอรับการ ปลูกถ่ายตับที่มีสถานะด่วนมาก (Super Urgent) ส่วนผู้รอรับไตสามารถอยู่ได้หากได้รับการล้างไตจึงไม่อยู่ในเกณฑ์นี้
 2. จัดสรรตามภูมิภาค ด้วยถือว่าอวัยวะที่ได้รับจากชุมชนใดควรให้ประโยชน์แก่ชุมชนนั้นก่อน ดังนั้น หากผู้บริจาคอวัยวะอยู่ในภูมิภาคใด จะจัดสรรให้กับผู้รอรับอวัยวะที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์ฯ ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นก่อน หากไม่มีจึงจัดสรรให้กับส่วนกลาง
 3. จัดสรรตามลำดับ ในภูมิภาคเดียวกันถ้ามีโรงพยาบาลสมาชิกที่ปลูกถ่ายอวัยวะชนิดเดียวกันหลายแห่ง ให้จัดสรรตามลำดับ หากมีผู้บริจาคในโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะเอง โรงพยาบาลนั้นจะได้รับการจัดสรรอวัยวะให้ก่อน 
 4. จัดสรรตามผลของเนื้อเยื่อ ในผู้รอรับไต มีเกณฑ์การจัดสรรไตโดยดูจากคะแนน ที่คำนวณจาก ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ ระยะเวลาในการรอไต ระดับภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อ และอายุของผู้รอรับ

เกณฑ์การจัดสรรอวัยวะในปัจจุบันมีดังนี้

 1. การจัดสรรหัวใจ หัวใจและปอด ปอด
  จัดสรรให้กับผู้ป่วยที่มีสถานะด่วนก่อนแล้วจึงจัดสรรตามลำดับ
 2. การจัดสรรตับ
  จัดสรรให้กับผู้ที่มีสถานะด่วนมากก่อน แล้วจึงจัดสรรตามลำดับ
 3. การจัดสรรไต
  3.1. ไต 1 ข้าง จัดสรรให้กับผู้รอไตทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ
  3.2. ไตอีก 1 ข้าง จัดสรรให้กับผู้รอไตในโรงพยาบาลที่เป็นทีมผ่าตัดไตอันดับแรก
 4. การจัดสรรไตพร้อมอวัยวะอื่น
  ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะอื่นพร้อมกับไตด้วย เช่น หัวใจ ตับ และตับอ่อน เป็นต้น จะจัดสรรอวัยวะให้ตามลำดับการจัดสรรอวัยวะอื่นที่ปลูกถ่ายพร้อมกับไต
 
 
 
 
 

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์