l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์
 
  ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
  อวัยวะและเนื้อเยื่อที่บริจาคได้
  เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ
  วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
  ถามมา-ตอบไป
  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
   
 

เกณฑ์การจัดสรรไต จากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย

เกณฑ์การจัดสรรไตจากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย ไตที่ได้รับบริจาคจากผู้บริจาคสมองตาย ทั้ง 2 ข้าง มีเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้

 1. ไต 1 ข้าง จัดสรรให้กับผู้รอรับการปลูกถ่ายไตที่ได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ที่มีผล HLA crossmatching ได้ผลลบ โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • 1.1 จัดสรรไตให้กับผู้ที่มี HLA ตรงกันทุกตัว หรือ zero mismatch เป็นอันดับแรก โดยผู้บริจาคมีหมู่โลหิตตรงกับผู้รอรับ หรือมีหมู่โลหิต ABO compatible
  • 1.2 ถ้า HLA ไม่ identical หรือ zero mismatch ตามข้อ 4.1.1 จะจัดสรรให้กับ ผู้ที่มีหมู่โลหิต ABO ตรงกัน ที่มีคะแนนสูงสุด ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
   • 1.2.1 คะแนนจาก HLA mismatch
   • 1.2.2 คะแนนจาก HLA antibody (PRA)
   • 1.2.3 คะแนนจากระยะเวลาการรอรับไต (waiting time)
   • 1.2.4 คะแนนจากอายุ
 2. ไตอีก 1 ข้าง ให้กับผู้รอรับการปลูกถ่ายไตที่ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลสมาชิกที่ทำหน้าที่เป็น ทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • 2.1 ผู้บริจาคอวัยวะ อยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จะจัดสรรไต 1 ข้างให้กับ โรงพยาบาลสมาชิกที่อยู่ในอันดับแรกของ
  • 2.2 การจัดสรรไต เมื่อโรงพยาบาลสมาชิกนั้นได้รับไตแล้ว จะถูกลดเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดสรรครั้งต่อไป
  • 2.3 ผู้บริจาคอวัยวะ อยู่ในโรงพยาบาลสมาชิก ให้โรงพยาบาลนั้นทำ หน้าที่เป็นทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ และได้รับไต 1 ข้าง โดยไม่ลดอันดับในการ จัดสรรครั้งต่อไป
   • 2.3.1 ผู้บริจาคอวัยวะ อยู่ในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค ให้โรงพยาบาลสมาชิกที่อยู่ใกล้ที่สุดในภูมิภาคนั้น ตามการแบ่งพื้นที่ในการจัดสรรไตสำหรับโรงพยาบาลสมาชิกในส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นทีมผ่าตัด ผู้บริจาคอวัยวะและได้รับไต 1 ข้าง
   • 2.3.2 โรงพยาบาลสมาชิกที่ทำหน้าที่เป็นทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะในอันดับ 1 เมื่อได้รับการจัดสรรไต ต้องพร้อมที่จะผ่าตัดนำไตออก แม้ว่าจะไม่มี ผู้รอรับ (recipient) ที่เหมาะสมกับไตข้างนั้น หรือไม่ขอรับไตข้างนั้น หากทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะไม่พร้อมที่จะทำผ่าตัดนำไตออก จะลดอันดับในการจัดสรรอวัยวะเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดสรร ยกเว้นได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อน
   • 2.3.3 เมื่อทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ ทำผ่าตัดนำไตออกแล้ว หากไม่รับไตข้าง ที่ได้รับการจัดสรร ให้มอบไตข้างนั้นแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รอรับในข้อ 2.1 ที่มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 และโรงพยาบาลสมาชิกนั้น จะยังคงอยู่ในอันดับ 1 ของการจัดสรรครั้งต่อไป
 
อ่านเกณฑ์การจัดสรรไตเพิ่มเติม กลับสู่หน้าเกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ  
 
 
 
 

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์