l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์
 
  ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
  อวัยวะและเนื้อเยื่อที่บริจาคได้
  เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ
  วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
  ถามมา-ตอบไป
  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
   
 

เกณฑ์การจัดสรรหัวใจ หัวใจและปอด ปอด จากผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย

  1. ถ้าผู้บริจาคอวัยวะ อยู่ในโรงพยาบาลสมาชิก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะจะจัดสรรอวัยวะให้แก่โรงพยาบาลนั้น ยกเว้นมีผู้รอรับหัวใจและปอด ปอด ที่มีสถานะด่วน ในโรงพยาบาลสมาชิกอื่น
  2. ถ้าผู้บริจาคอวัยวะ ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลสมาชิก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะจะ จัดสรรอวัยวะเรียงตามลำดับดังนี้
    • 2.1 ผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีสถานะด่วน
    • 2.2 ผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะที่ลงทะเบียนไว้กับ โรงพยาบาลสมาชิกที่อยู่ในอันดับแรกของการจัดสรร
    • 2.3 เมื่อทำผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว โรงพยาบาลสมาชิก นั้น จะลดลำดับเป็นอันดับสุดท้ายของการจัดสรรครั้งต่อไป

 
อ่านเกณฑ์การจัดสรรอวัยวะเพิ่มเติม กลับสู่หน้าเกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ  
 
 
 
 

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์