l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์
 
  ความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
  อวัยวะและเนื้อเยื่อที่บริจาคได้
  เกณฑ์ในการจัดสรรอวัยวะ
  วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
  ถามมา-ตอบไป
  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ
   
 

การบริจาคเงินให้แก่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย มีขึ้นตอนดังนี้

 1. โอนเงินเข้าบัญชี

    ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-77943-7
  ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-88000-6
  ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
    ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์
  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-1-25888-7
  ชื่อบัญชี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

 2. ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ (ระบุคำนำหน้า) นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มายัง
  ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดยมีช่องทางดังนี้
  • ส่งโทรสารมาที่ หมายเลข 0 2255 7968
  • หรือส่งมาที่ E-mail: odc_account@redcross.or.th
  • หรือทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
      ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
       อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
       ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 3. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป
 
 
 
 
 

 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
l หน้าแรก l ติดต่อเรา l แผนผังเว็บไซต์