Pages Navigation Menu

ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือ การอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

บริจาคอวัยวะ

บริจาคอวัยวะ

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เรื่องบริจาคอวัยวะ

 

 

 

 

 

60 Comments

 1. ความเห็น

  • การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคเฉพาะอวัยวะภายในที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น หัวใจ ตับ ปอด ไต ฯลฯ เพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเสื่อมสภาพ เมื่อแพทย์ทำผ่าตัดนำอวัยวะไปปลูกถ่ายแล้ว จะตกแต่งร่างของผู้เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วส่งคืนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

   • ดิฉันต้องการสมัคร บริจาคอวัยวะทุกชิ้นที่ใช้การได้เพื่อปลูกถ่ายให้กับคนที่เสื่อมสภาพและต้องดำรงชีวิตต่อไป เมื่อวันที่ดิฉันได้สิ้นชีพไปแล้วค่ะ

    • Download ใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ในหัวข้อดาวน์โหลด กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่อยู่ควรจะตรงกับทะเบียนบ้าน (หากต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวไปยังสถานที่อื่น กรุณาระบุ)
     เนื่องจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ต้องเก็บใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เป็นตัวจริง กรุณาส่งทางไปรษณีย์ มาที่
     ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
     อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     อย่างไรก็ตาม การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

     • ขอแบบฟอร์มบริจาคอวัยวะค่ะ ชื่อกัลยา แกล้วกสิกิจ 1810/1 ม2ซอยมณฑาทิพย์ ถนนเทพารักษ์ แขวงเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร0890706989 ค่ะ

     • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

 2. ต้องการบริจาคอวัยวะ

  • ผมต้องการบริจาคร่างกาย
   เพื่อประโยชน์กับสังคมผม
   ต้องทำยังไงครับ
   0824584969

   • การบริจาคร่างกาย คือ การบริจาคทั้งร่างกายหลังจากเสียชีวิต เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตให้นักศึกษาแพทย์ศึกษา โดยร่างที่จะนำไปศึกษา ต้องมีอวัยวะครบ ยกเว้นดวงตา
    แสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ โรงพยาบาลที่มีคณะแพทยศาสตร์ เช่น รพ.จุฬาฯ, ศิริราช, รามาธิบดี, พระมงกุฎเกล้า การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาต้องมีหลักฐานประกอบ ข้อกำหนดขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาล
    หากเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.redcross.or.th/content/page/51

  • Download ใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ในหัวข้อดาวน์โหลด กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่อยู่ควรจะตรงกับทะเบียนบ้าน (หากต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวไปยังสถานที่อื่น กรุณาระบุ)
   เนื่องจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ต้องเก็บใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เป็นตัวจริง กรุณาส่งทางไปรษณีย์ มาที่
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
   อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   อย่างไรก็ตาม การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

 3. ต้องการบริจาค อวัยวะทุกอย่าง และ ร่างกาย เพื่อ ตอบแทนพระคุณให้แก่ผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน และเจ้ากรรมนายเวร

  • การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคเฉพาะอวัยวะภายในที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น หัวใจ ตับ ปอด ไต ฯลฯ เพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเสื่อมสภาพ เมื่อแพทย์ทำผ่าตัดนำอวัยวะไปปลูกถ่ายแล้ว จะตกแต่งร่างของผู้เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วส่งคืนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
   การบริจาคร่างกาย คือ การบริจาคทั้งร่างกายหลังจากเสียชีวิต เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตให้นักศึกษาแพทย์ศึกษา โดยร่างที่จะนำไปศึกษา ต้องมีอวัยวะครบ ยกเว้นดวงตา
   อย่างไรก็ตาม สามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ทั้งอวัยวะและร่างกาย แต่เมื่อเสียชีวิตจะบริจาคอะไรได้ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเสียชีวิต เพราะผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ ต้องเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้น เช่น เส้นเลือดในสมองแตก เนื้องอกในสมอง ส่วนผู้ที่บริจาคร่างกายเสียชีวิตด้วยภาวะปกติ เช่น ชราภาพ ฯลฯ
   แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ download ใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ในหัวข้อดาวน์โหลด กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่อยู่ควรจะตรงกับทะเบียนบ้าน (หากต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวไปยังสถานที่อื่น กรุณาระบุ)
   เนื่องจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ต้องเก็บใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เป็นตัวจริง กรุณาส่งทางไปรษณีย์ มาที่
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
   อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   แสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ โรงพยาบาลที่มีคณะแพทยศาสตร์ เช่น รพ.จุฬาฯ, ศิริราช, รามาธิบดี, พระมงกุฎเกล้า การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาต้องมีหลักฐานประกอบ ข้อกำหนดขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาล
   หากเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.redcross.or.th/content/page/51

 4. ต้องการบริจาคอวัยวะค่ะ

  • Download ใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ในหัวข้อดาวน์โหลด กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่อยู่ควรจะตรงกับทะเบียนบ้าน (หากต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวไปยังสถานที่อื่น กรุณาระบุ)
   เนื่องจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ต้องเก็บใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เป็นตัวจริง กรุณาส่งทางไปรษณีย์ มาที่
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
   อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 5. อยากบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่

  • Download ใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ในหัวข้อดาวน์โหลด กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่อยู่ควรจะตรงกับทะเบียนบ้าน (หากต้องการให้ส่งบัตรประจำตัวไปยังสถานที่อื่น กรุณาระบุ)
   เนื่องจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ต้องเก็บใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เป็นตัวจริง (ไม่ต้องส่งเอกสารแนบใด ๆ) กรุณาส่งทางไปรษณีย์ มาที่
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
   อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 6. ผมทำเรื่อง บริจาคอวัยวะแล้ว แต่บ้ตรผมหาย ต้องทกอย่างไรบ้างครับ

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

 7. ต้องการบริจาค อวัยวะทุกอย่าง และ ร่างกาย เพื่อ ตอบแทนพระคุณให้แก่ผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน และเจ้ากรรมนายเวร ผมเป็รพม่าอยากบริจาคครับ

  • การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

 8. ผมมีใบบริจาค อวัยวะ แต่ต้องให้ ญาติพี่น้องเซ็นยินยอม 2 คน แต่ผมอยู่กับแม่แค่ 2 คน ผมจะให้แม่เซ็นแค่คนเดียวได้มั้ยครับ และเซ็น เป็นพยานแค่ชื่อเดียว

  • การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง การลงลายมือชื่อพยานในใบแสดความจำนงบริจาคอวัยวะมีหรือไม่ก็ได้

 9. เลขประจำตัว ผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะ เลขที่ 225257 ปัจจุบันอายุ 55 ปีแล้ว ประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ตั้งใจว่าจะเออรี่ในปี 2557 สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆ
  เมื่ออายุครบ 60 ปีแล้ว การเป็นผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะ ถือว่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ ใช่หรือไม่ ?

  • การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไม่มีการตรวจร่างกายก่อน จะตรวจก็ต่อเมื่อเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย และสามารถบริจาคอวัยวะได้ แพทย์จะทำการตรวจอวัยวะว่า มีอวัยวะใดบ้างสามารถนำไปปลูกถ่ายได้

 10. ดิฉันได้ส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้สภากาชาดไทยแล้ว(ส่งทางไปรษณีย์ค่ะ)เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2555 ค่ะ ขณะนี้ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคเลย ไม่ทราบว่าข้อมูลดิฉันท่านได้รับหรือยัง รบกวนติดต่อกลับทางอีเมล์หน่อยคะ ขอบคุณค่ะ

  • กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล มายังศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โทร.1666 หรือ 0 2256 4045-6 หรือ E-mail : odc-trcs@redcross.or.th เพื่อตรวจสอบข้อมูล

 11. ดิฉันได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไปแล้วค่ะ แล้วได้บัตรประจำตัวสีเงินมาแล้ว ต่อมาดิฉันได้เปลี่ยนชื่อจะแจ้งและขอบัตรใหม่ได้ที่ไหนค่ะ

  • กรุณาแจ้งข้อมูล มายังศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โทร.1666 หรือ 0 2256 4045-6 หรือ E-mail : odc-trcs@redcross.or.th ศูนย์ฯ จะดำเนินการแก้ไขข้อมูล และส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

 12. เคยบริจาคอวัยวะเมืื่อประมาณ 17 ปีที่แล้ว แต่บัตรหาย ต้องทำบัตรใหม่ทำอย่างไรคะ
  แต่ว่าได้บอกญาติไว้แล้วว่าฉั้นตายไปให้แจ้งกับสภากาชาดไทยด้วย

  • ศูนย์ฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

   • ต้องการบริจาคอวัยวะ แต่หากอวัยวะเราเสื่อมด้วยวัย แพทย์พิจารณาใช้ไม่ได้ จะสามารถบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ไหมคะ

    • สามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ทั้งอวัยวะและร่างกาย แต่เมื่อเสียชีวิตจะบริจาคอะไรได้ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเสียชีวิต เพราะผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ ต้องเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้น เช่น เส้นเลือดในสมองแตก เนื้องอกในสมอง ส่วนผู้ที่บริจาคร่างกายเสียชีวิตด้วยภาวะปกติ เช่น ชราภาพ ฯลฯ

 13. ต้องการบริจาคอวัยวะตอนที่ี่หมดลมหายใจ
  จะต้องทำอย่างไร ( 7 หมู่6 ถนนท้าวอุู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  72160 )

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้
   อย่างไรก็ตาม การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

 14. ต้องการบริจาคร่างกายเเละอวัยวะจะต้องทำยังไงค่ะเเล้วถ้าเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี…สามารถบริจาคได้หรือป่าว

  • สามารถแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ เพราะหากเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย และสามารถบริจาคอวัยวะได้ แพทย์จะทำการตรวจอวัยวะว่า มีอวัยวะใดบ้างสามารถนำไปปลูกถ่ายได้ เพราะผู้รอรับอวัยวะบางรายอาจเป็นไวรัสตับเหมือนกัน หรือยอมรับที่จะรับอวัยวะ

 15. ผมต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจากอวัยวะคับคือสมมุติถ้าผมบริจากแล้วศพสามรามรถให้ญาติฌาปณกิจได้หรือป่าวถ้าเอาอวัยวะไปแล้วอยากทราบคับ

  • เมื่อแพทย์ทำผ่าตัดนำอวัยวะไปปลูกถ่ายแล้ว จะตกแต่งร่างของผู้เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วส่งคืนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

 16. อยาก บริจากร่างกายเพือการศึกษา การวิจัย และการรักษา ทางการแพทย์ คะ

  • การบริจาคร่างกาย คือ การบริจาคทั้งร่างกายหลังจากเสียชีวิต เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตให้นักศึกษาแพทย์ศึกษา โดยร่างที่จะนำไปศึกษา ต้องมีอวัยวะครบ ยกเว้นดวงตา
   แสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ โรงพยาบาลที่มีคณะแพทยศาสตร์ เช่น รพ.จุฬาฯ, ศิริราช, รามาธิบดี, พระมงกุฎเกล้า การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาต้องมีหลักฐานประกอบ ข้อกำหนดขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาล
   หากเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.redcross.or.th/content/page/51

 17. บริจาคอวัยวะและร่างกายแล้ว ไม่ต้องคืนร่ายกายกลับมาให้ญาติได้หรือไม่

  • กรณีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ และเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย หากแพทย์ประเมินสภาพอวัยวะว่า เหมาะสมที่จะนำไปปลูกถ่ายได้ ทีมแพทย์จะทำผ่าตัดเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้รอรับและเย็บปิดแผลให้เรียบ ร้อย จากนั้นญาติสามารถรับศพออกจากโรงพยาบาลได้ตามปกติ ซึ่งสภากาชาดไทยยังไม่มีระเบียบในการทำศพให้กับผู้บริจาคอวัยวะ อาจต้องพิจารณาเป็นกรณีไป
   กรณีแสดงความจำนงบริจาคร่างกาย ข้อกำหนดขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาล หากเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.redcross.or.th/content/page/51

 18. บริจาคอวัยวะแล้ว สามารถบริจาคร่างกายด้วยได้มั๊ยคะ หรือว่าต้องทำอย่างไร ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคเฉพาะอวัยวะภายในที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น หัวใจ ตับ ปอด ไต ฯลฯ เพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเสื่อมสภาพ เมื่อแพทย์ทำผ่าตัดนำอวัยวะไปปลูกถ่ายแล้ว จะตกแต่งร่างของผู้เสียชีวิตให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แล้วส่งคืนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
   การบริจาคร่างกาย คือ การบริจาคทั้งร่างกายหลังจากเสียชีวิต เพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตให้นักศึกษาแพทย์ศึกษา โดยร่างที่จะนำไปศึกษา ต้องมีอวัยวะครบ ยกเว้นดวงตา
   อย่างไรก็ตาม สามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ทั้งอวัยวะและร่างกาย แต่เมื่อเสียชีวิตจะบริจาคอะไรได้ขึ้นอยู่กับสาเหตุการเสียชีวิต เพราะผู้ที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ ต้องเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้น เช่น เส้นเลือดในสมองแตก เนื้องอกในสมอง ส่วนผู้ที่บริจาคร่างกายเสียชีวิตด้วยภาวะปกติ เช่น ชราภาพ ฯลฯ
   แสดงความจำนงบริจาคร่างกายได้ที่ โรงพยาบาลที่มีคณะแพทยศาสตร์ เช่น รพ.จุฬาฯ, ศิริราช, รามาธิบดี, พระมงกุฎเกล้า การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาต้องมีหลักฐานประกอบ ข้อกำหนดขึ้นอยู่แต่ละโรงพยาบาล หากเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.redcross.or.th/content/page/51

 19. ต้องการเปลี่ยนบัตรประจำตัวผู้มีความประสงค์บริจาคอวัยวะ ทำอย่่างไรบ้างคะ

  • กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล มายังศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โทร.1666 หรือ 0 2256 4045-6 หรือ E-mail : odc-trcs@redcross.or.th เพื่อตรวจสอบข้อมูล

 20. ช่วยส่งใบลงทะเบียนบริจาคร่างกายมาตามที่อยู่ ที่ให้ไว้หน่อยครับ

  นายวิกรานต์ ศรีประไพ
  19/2 หมู้14 ซ.วัดคงคา
  ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
  จ.นนทบุรี 11140

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

 21. รบกวนช่วยส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้วยนะคะ
  นางสาวจุไรรัตน์ อุ่ยสันติศักดิ์
  19/8 ถนนชิดลม ตำบลแม่สอด
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
  โทร 0931576246
  ขอบคุณค่ะ

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

 22. ขอใบแสดงความจำนวงบริจาคอวัยวะคะ
  ชนนิกานต์ ลดาวัลย์
  82/2 หมู่บ้านเรืองอนันต์ ซอยเพชรเกษม64 บางแค กรุงเทพ 10160
  กรุณาจัดส่งให้ตามที่อยู่คะ

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

 23. อยากบริจาคทั้งอวัยวะในร่างกาย พร้อมทั้งบริจาคดวงตาด้วย ช่วยส่งใบแสดงความจำนงต้องการบริจาคมาให้ได้มั้ยคะ อยากบริจาคมานานแล้วแต่ไ่ม่มีเวลาเลยค่ะ
  ชื่อ อัญชลี เต่าทอง
  ที่อยู่ปัจุบัน หอพักสตรีรุ่งอรุณแมนชั้นเลขที่18 ซ.รามคำแหง49/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
  กรุงเทพ 10240
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ^^

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

 24. สามารถเข้าไปแจ้งความจำนงค์การบริจาคอวัยวะโดยตรงกับสภากาชาดที่ ถนนอังรีย์ฯ ได้ไหมคะ?

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ อยู่ที่ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ ใกล้กับสถานเสาวภา เปิดทำการวันเวลาราชการ
   อย่างไรก็ตาม การแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะสามารถทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ แต่หลังจากแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรแจ้งญาติให้ทราบเจตนา เพราะหากเสียชีวิตและสามารถบริจาคอวัยวะได้ ญาติต้องเซ็นยินยอมบริจาคอวัยวะเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

 25. ส่งใบแสดงความจำนงบริจาคร่างกายไปแล้วค่ะ ตั้งแต่เดือนมกราคม 57 ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวเลยค่ะ ติดต่อที่ไหนคะ

  • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว แต่ไม่พบ อาจสูญหายทางไปรษณีย์
   ท่านสามารถดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะในหัวข้อ “ดาวน์โหลด” เพื่อลงทะเบียนใหม่ หรือให้จัดส่งใบแสดงความจำนงให้ทางไปรษณีย์ แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ มายัง Email: odc-trcs@redcross.or.th และเมื่อส่งใบแสดงความจำนงฯ กลับมา ศูนย์ฯ จะจัดทำบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะส่งไปให้ภายใน 1-2 เดือน

 26. ทำบัตรบริจาคดวงตาหายค่ะไม่ทราบว่าต้องติดต่อยังไงคะแล้วก็ตอนบริจาคใช้นามสกุลเดิมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วต้องติดต่อยังไงดีคะ

  • บัตรผู้อุทิศดวงตา ติดต่อ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร.0 2256 4039-40 หรือ E-mail: eyebank@redcross.or.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>