medicine-2โรงพยาบาลสมาชิก

placeholderโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไต

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาล เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
 1. จุฬาลงกรณ์
 2. ศิริราช
 3. รามาธิบดี
 4. พระมงกุฎเกล้า
 5. มหาราชนครเชียงใหม่
 6. ศรีนครินทร์
 7. สงขลานครินทร์
 8. ตำรวจ
 9. ภูมิพลดุลยเดช
 10. ราชวิถี
 11. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*
 12. สมิติเวช สุขุมวิท*
 13. กรุงเทพ*
 14. พระรามเก้า*
 15. พญาไท 1*
 16. วชิรพยาบาล
 17. ไทยนครินทร์*
 18. ชลบุรี
 19. สรรพสิทธิประสงค์
 20. สมิติเวช ศรีนครินทร์*
 21. พญาไท 2
 22. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 23. สุราษฎร์ธานี
 24. หาดใหญ่
 25. ขอนแก่น
 26. อุดรธานี

1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
30 สิงหาคม 2538
11 กรกฎาคม 2540
29 กรกฎาคม 2540
29 กรกฎาคม 2540
29 กรกฎาคม 2540
29 กรกฎาคม 2540
29 กรกฎาคม 2540
29 กรกฎาคม 2540
12 ตุลาคม 2541
20 พฤศจิกายน 2543
20 ธันวาคม 2543
9 เมษายน 2546
19 พฤษภาคม 2547
25 มกราคม 2549
7 พฤศจิกายน 2550
18 มกราคม 2555
16 กรกฎาคม 2557
29 เมษายน 2558
29 เมษายน 2558

placeholderรายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายตับ

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาล เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
 1. จุฬาลงกรณ์
 2. ศิริราช
 3. รามาธิบดี
 4. ราชวิถี
 5. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*
 6. สมิติเวช สุขุมวิท*
 7. วิชัยยุทธ*
 8. ศรีนครินทร์
 9. กรุงเทพ*
 10. มหาราชนครเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
21 พฤศจิกายน 2538
25 มีนาคม 2545
9 เมษายน 2546
8 ธันวาคม 2547
16 พฤษภาคม 2550
1 กรกฎาคม 2552
15 ตุลาคม 2557

placeholderรายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายหัวใจ หัวใจและปอด

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาล

เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่

 1. จุฬาลงกรณ์
 2. ศิริราช
 3. ราชวิถี
 4. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*

1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537
1 กุมภาพันธ์ 2537

placeholderรายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไตและตับ

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาล เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
 1. จุฬาลงกรณ์
 2. รามาธิบดี
 3. ศิริราช
 4. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล*

8 ธันวาคม 2547
8 ธันวาคม 2547
8 ธันวาคม 2547
8 ธันวาคม 2547

placeholderรายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไตและตับอ่อน

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาล เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
 1. จุฬาลงกรณ์
 2. รามาธิบดี
 3. ศิริราช

8 ธันวาคม 2547
8 ธันวาคม 2547
8 ธันวาคม 2547

placeholderรายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกวิสามัญฯ เพื่อปลูกถ่ายไต

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาล เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
 1. พุทธชินราช พิษณุโลก
 2. รามคำแหง*
 3. มหาราชนครราชสีมา

20 มิถุนายน 2544
20 มิถุนายน 2544
13 มิถุนายน 2555

placeholderรายชื่อโรงพยาบาลสมาชิกสมทบฯ เพื่อปลูกถ่ายไต

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2558

โรงพยาบาล เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่
 1. ระยอง
 2. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 3. ลาดพร้าว*
 4. นนทเวช*
 5. กรุงเทพภูเก็ต*
 6. วิชัยยุทธ*
 7. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล*
 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. เวชธานี*
 10. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์*
 11. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 12. ร้อยเอ็ด

20 กันยายน 2543
20 มิถุนายน 2544
20 มิถุนายน 2544
23 มกราคม 2545
20 กุมภาพันธ์ 2551
28 เมษายน 2553
13 มิถุนายน 2555
19 กันยายน 2555
19 กันยายน 2555
13 พฤศจิกายน 2556
31 มีนาคม 2557
19 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ

* หมายถึง โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลสมาชิกสามัญ หมายถึง โรงพยาบาลสมาชิกที่พร้อมทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิตและผู้บริจาคสมองตาย

โรงพยาบาลสมาชิกวิสามัญ หมายถึง โรงพยาบาลสมาชิกที่พร้อมทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคที่มีชีวิต

โรงพยาบาลสมาชิกสมทบ หมายถึง โรงพยาบาลที่สมัครเป็นสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะซึ่งคณ ะอนุกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

Pin It on Pinterest

Shares
Share This