reportนโยบาย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง เสมอภาค โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะและให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการนำอวัยวะต่าง ๆ ไปใช้

flagวัตถุประสงค์

 1. เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่
 2. เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งญาติมีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะกับโรงพยาบาลที่มีผู้รอรับการบริจาคอวัยวะ
 3. เป็นศูนย์กลางรับการลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับการบริจาคอวัยวะทั่วประเทศ
 4. เป็นศูนย์กลางในการจัดสรรอวัยวะบริจาค ด้วยความเสมอภาคและถูกต้องตามหลักวิชาการ
 5. เป็นศูนย์ข้อมูล บริการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะแก่วงการแพทย์และสาธารณชนโดยทั่วไป
 6. เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับศูนย์รับบริจาคในประเทศข้างเคียง หากมีการจัดสรรแลกเปลี่ยนอวัยวะระหว่างประเทศในอนาคต

aidsหน้าที่

 1. รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศล ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
 2. เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตจากสมองตายกับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ในการบริจาคอวัยวะ การผ่าตัดนำอวัยวะออก การเดินทางของทีมผ่าตัด และการขนส่งอวัยวะ
 3. รับลงทะเบียนผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะจากโรงพยาบาลที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการลงทะเบียนซ้ำซ้อน และเพื่อให้ทราบจำนวนผู้รอรับบริจาคอวัยวะตามความเป็นจริง โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ไม่รับลงทะเบียนจากผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยตรง
 4. จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคมาอย่างเสมอภาค ตามหลักวิชาการซึ่งกำหนดโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ
 5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะ โดยการประชาสัมพันธ์ให้การศึกษาในเรื่องการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ

reportวิสัยทัศน์

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นศูนย์บริการอวัยวะและเนื้อเยื่อระดับชาติ โดยเป็นองค์กรหลักที่มุ่งดำเนินการเพื่อให้มีการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ มีการจัดสรรด้วยความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์และสังคม ภายใต้คุณภาพและการบริหารงานในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย

flagพันธกิจ

 1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริการอวัยวะและเนื้อเยื่อของประเทศ ประสานงาน ร่วมมือกับเครือข่ายปลูกถ่ายอวัยวะในระดับภูมิภาคและระดับโลก
 2. ระดมการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่ออย่างเพียงพอ ด้วยการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจสำหรับประชาชน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีจิตสำนึกที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะ และให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการบริจาคอวัยวะทั่วประเทศ
 3. กำกับดูแลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อตามบทบาทที่กฎหมายและแพทยสภากำหนด เพื่อให้มีธรรมาภิบาล เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมสากล โดยไม่มีการซื้อขายอวัยวะเพื่อเป็นช่องทางทางการค้า และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริจาค
 4. พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อให้มีการบริหารจัดการเอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ โดยจัดสรรอวัยวะอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามหลักวิชาการพร้อมให้การสนับสนุนกระบวนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามผลการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

Pin It on Pinterest

Shares
Share This