โครงสร้างการบริหารจัดการของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีสายงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการสภากาชาดไทย โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้วางนโยบาย วัตถุประสงค์ และส่งเสริมสนับสนุนงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ให้เป็นไปตามนโยบายโดยวางระบบ กำหนดระเบียบและกฏเกณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับไว้วางใจจากสาธารณชนและวงการแพทย์ ในการที่จะให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้การดำเนินการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย

คณะกรรมการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แบ่งได้ดังนี้

 • คณะกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 • คณกรรมการวิชาการ
 • คณะกรรมการกฎหมาย
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

ประธานกรรมการวิชาการ

ศ.พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

ประธานกรรมการกฏหมาย

นายกลินท์ สารสิน

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

นางผาณิต พูนศิริวงศ์

ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ประธานกรรมการ

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

รองประธานกรรมการ

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

กรรมการ

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 • นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • นายกแพทยสภา
 • นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 • นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม
 • นายบัณฑูร ล่ำซำ
 • นายกลินท์ สารสิน
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 • ดร.อภิชัย จันทรเสน
 • นายเคารพ นุชนารถ
 • นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
 • นางผาณิต พูนศิริวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

 • ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

 

 

คณะกรรมการวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการทำหน้าที่พิจารณาวางระบบการทำงานและประสานงานเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์รับบริจาคอวัยยวะฯ โรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตบริจาคอวัยวะ และโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งญาติผู้เสียชีวิต รวมทั้งการจัดสรรอวัยวะ ฯลฯ

ประธานกรรมการ

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

กรรมการ

 • นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
 • นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ
 • ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • เลขาธิการแพทยสภา
 • เลขาธิการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 • นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
 • นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร

กรรมการและเลขานุการ

 • รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่พิจารณาวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ และให้การสนับสนุนในการรณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และจูงใจให้มีผู้บริจาคอวัยวะให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ

ที่ปรึกษา

 • นายอาชว์ เตาลานนท์

ประธานกรรมการ

 • นางผาณิต พูนศิริวงศ์

รองประธานกรรมการ

 • ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

กรรมการ

 • ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารสภากาชาดไทย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช
 • รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
 • นายสนามชัย กำจร
  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ บมจ.อสมท.
 • นางฐานิยา พงษ์ศิริ
  ผู้อำนวยการสถานี TNN2
 • รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 • นายทนง ลี้อิสสระนุกุล
  กรรมการผู้จัดการกลุ่มสิทธิผล
 • นายอำพา ยงภิศาลภพ
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล
  ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • นางนฤมล ล้อมทอง
  กรรมการผู้จัดการ ศาลาเฉลิมกรุง
 • นายสมชาติ รอบกิจ
  โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ผู้หญิงแนวหน้า
 • นางพรอัปสร นิลจินดา
  ผู้อำนวยการส่วนจัดหาและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • นางปราณี ศรีสุกใส
  ผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • นางสาวสุดารัตน์ กันทาใจ
  กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ
 • นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง
  กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ
 • นางศิริวรรณ ภุมมาจันทร์
 • นางสาวปาริชาต ชำนิบรรณการ

กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวพัชรา มาดล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

 

คณะกรรมการกฎหมาย

ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องความหมายและเกณฑ์สมองตาย พิจารณาข้อความที่ใช้ในแบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้รัดกุมในทางกฎหมาย และปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องการบริจาคและการนำอวัยวะมาปลูกถ่าย

ประธานกรรมการ

 • นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

รองประธานกรรมการ

 • ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการ

 • ศาสตราจารย์นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
 • ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน
 • ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
 • นายศิวะพร ชมสุวรรณ
 • ดร.อุทัย อาทิเวช
 • นายเชวง ไทยยิ่ง
 • นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
 • รองศาสตาจารย์มานิตย์ จุมปา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร

กรรมการและเลขานุการ

 • รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ การลงทุน การเงินและประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ ควบคุม ติดตาม ดูแล การดำเนินงานด้านการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ การลงทุน การเงินและประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ การลงทุน การเงินและประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษแก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ประสานงานระหว่างบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอกเกี่ยวข้องกับงานด้านการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ การลงทุน การเงินและประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ

ประธานกรรมการ

 • นายกลินท์ สารสิน

รองประธานกรรมการ

 • นายอนุรุธ ว่องวานิช

กรรมการ

 • นายกิตติ พัฒนลีนะกุล
 • นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล
 • ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
 • ดร.ประสาน ภิรัชบุรี
 • นายเป็นหนึ่ง ไชยชิต
 • นางพรพิมล ใจงาม
 • แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
 • นายแพทย์รุจาพงศ์ สุขบท
 • ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
 • นายสุกิจ กงทอง
 • พลตำรวจตรีสุรพล เกษประยูร
 • ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
 • ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 • รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

กรรมการและเลขานุการ

 • นายอำนาจ บุญขวัญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
 • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

โครงสร้างศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

นายแพทย์สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

นายแพทย์สุภนิติ์ นิวาตวงศ์

รองผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

นางอรุณณี จึงสง่าสม

นางอรุณณี จึงสง่าสม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวยุวดี อรรถจารุสิทธิ์

นางสาวยุวดี อรรถจารุสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป (อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 19 อัตรา)
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี 3 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บุคลากร 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา
  • พนักงานขับรถ 2 อัตรา
  • นักการภารโรง 1 อัตรา
 • ฝ่ายปฎิบัติการ (อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 14 อัตรา)
  • หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • พยาบาล 6 อัตรา
  • นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
  • นักการภารโรง 1 อัตรา
 • คลังเนื้อเยื่อ (อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา)
  • หัวหน้าหน่วย 1 อัตรา
  • แพทย์ 1 อัตรา
  • พยาบาล 2 อัตรา
  • ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา

Pin It on Pinterest

Shares
Share This