ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61 คน จาก 43 หน่วยงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายลักษณะของผู้ที่จะบริจาคอวัยวะ การวินิจฉัยสมองตาย การดูแลผู้บริจาคอวัยวะ สามารถเจรจาขอบริจาคอวัยวะจากญาติผู้บริจาคได้ ระบุบทบาทและประเด็นจริยธรรมที่ต้องคำนึงในการปฏิบัติงานของพยาบาลประสานงานการบริจาคอวัยวะได้ รวมถึงวางแผนการประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะได้ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน

Pin It on Pinterest

Shares
Share This